Statut Żłobka

Statut Żłobka

Krainy Kubusia Puchatka

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Kraina Kubusia Puchatka, Domowa opieka nad dziećmi zwanej „Żłobkiem” jest placówką prywatną.
 2. Siedziba Żłobka znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Owocowej 2a i jest miejscem prowadzenia Żłobka.
 3. Organem prowadzącym Żłobek jest Właściciel Małgorzata Łazor.
 4. Ustalona nazwa używana przez Żłobek w pełnym brzmieniu:

 

„Kraina Kubusia Puchatka  Domowa opieka nad dziećmi.

§ 2

Żłobek działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w tym w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235; ze zm.; dalej jako: „Ustawa”).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367; ze zm).
 3. Niniejszego statutu.
 4. Innych przepisów prawa

Rozdział II

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§ 1

 1. Celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki, nad dziećmi w wieku od ukończonego 8 miesiąca życia, w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku.
 2. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

 

§ 2

Zadaniem Żłobka jest :

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków      domowych.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, odpowiedniej do potrzeb dziecka i możliwości Żłobka.
 3. Zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 4. Zagwarantowanie dziecku właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami opieki pielęgnacyjnej.
 5. Zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także zapewnienie opieki przez  personel Żłobka o wymaganych Ustawą kwalifikacjach.
 6. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Żłobku, w tym także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza nim.

 

Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychoruchowy dziecka, właściwy do jego wieku.
 2. Prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką pielęgniarską, udzielanie pomocy w nagłym zachorowaniu.
 4. Współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.
 5. Współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

 

 

 

 

Rozdział III

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

Rekrutacja oraz odstąpienie od umowy

§ 1

Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka  jest:

 • zawarcie umowy cywilno –prawnej (zwanej dalej: „Umową”) – zawarcie Umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,
 • zapoznanie się z niniejszym statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym Żłobka, oraz przestrzeganie ich postanowień,
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań,  by mogło uczęszczać do Żłobka.

§ 2

 1. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z Dyrektorem.
 2. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 3. Rodzic otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu jego dziecka do Żłobka po zaksięgowaniu opłaty wpisowej.
 4. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku. Po przekroczeniu maksymalnej liczby dzieci na liście głównej, dziecko może być wpisane na listę rezerwową. W przypadku, gdy z listy głównej zrezygnuje jakieś dziecko, wybierane jest pierwsze dziecko z listy rezerwowej.
 5. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim, z zachowaniem wymagań określonych Ustawą i przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 6. Umowa pomiędzy Rodzicami/ Prawnymi Opiekunami dziecka, a Żłobkiem zwierana jest na czas nieokreślony.

§ 3

Żłobek zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w terminie tygodniowym po zaistnieniu następujących okoliczności:

 1. miesięcznego opóźnienia w uiszczeniu opłaty za świadczone usługi za dany miesiąc, tj. 15 dnia miesiąca (Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki Żłobka).
 2. Gdy zachowanie dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
 4. w przypadku nie uczęszczania Dziecka do Żłobka przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia.

 

Rozdział IV

ZASADY ODPŁATNOŚCI I WYŻYWIENIA

§ 1

 1. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne.

Wysokość opłaty za pobyt oraz za wyżywienie będzie dostępna w cenniku usług

dostępnym w żłobku lub na stronie

WWW.DOMOWA-OPIEKA-GORZOW.PL

 1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku pobierana jest z góry do 15. każdego miesiąca według aktualnego cennika. Nieobecność  dziecka w Żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.
 2. W razie planowej nieobecności dziecka w Żłobku rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności
 3. Opłaty dokonywane są na konto bankowe Żłobka: Za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Żłobka.
 4. W przypadku opóźnienia z zapłatą opłaty za pobyt i wyżywienie powyżej 10 dni od terminów wskazanych w pkt.2 powyżej Żłobek zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w terminie tygodniowym po ówczesnym poinformowaniu Rodziców/Opiekunów Prawnych.
 5. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Zmiana wysokości opłat nie będzie wprowadzana pisemnym aneksem do umowy i w przypadku nie wyrażenia zgody na proponowaną zmianę (lub nie udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, umowa może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia, w którym to okresie obowiązywać będzie dotychczasowa stawka.

 

Rozdział V

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

Szczegółowe zasady funkcjonowania Żłobka, w tym w szczególności jego organizację wewnętrzną, zasady działania, godziny przyjmowania i odbierania dzieci ze Żłobka oraz  zakres zadań poszczególnych pracowników Żłobka określa Regulamin Organizacyjny Żłobka.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany statutu Żłobka nadaje się w trybie właściwym do jego nadania.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1stycznia2014 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.