Regulamin

Regulamin

1. Kraina Kubusia Puchatka prywatny żłobek w Gorzowie Wielkopolskim, zajmuje się profesjonalną opieką pedagogiczna – edukacyjną przy współpracy z personelem medycznym, dla dzieci w wieku od 9 miesiąca do 3 lat. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem. Zapisy prowadzone są przez cały rok.

2. Kraina Kubusia Puchatka prowadzi działalność  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 17.00. Po uprzednim uzgodnieniu z personelem istnieje możliwość pobytu dziecka  poza godzinami otwarcia za dodatkową opłatą, która wynosi 10 zł od każdej rozpoczętej godziny.

3. Po przyjęciu dziecko pozostaję pod stałą opieką pedagogiczną, aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione.

4. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadomienia personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

5. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu ograniczenia  i nie dopuszczenia objawów  chorobowych  u dziecka lub innych dzieci. Rodzice  przynoszą zaświadczenie od lekarza, że dziecko po przebytej chorobie jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.

6. Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami dostosowania do wieku dziecka:

- opiekę

- wyżywienie

- nadzór pedagogiczny

- organizowanie zabaw dydaktyczno- wychowawczych i rozwojowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na powietrzu,

- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania się dzieci

- bieżący kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami .